State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Description Of Certificate Examinations

 
information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below to navigate through each of the State Examination Certificates.
Scrúdú an Teastais Shóisearaigh
Cuirtear scrúdú an Teastais Shóisearaigh ar siúl ag deireadh na Sraithe Sóisearaigh i scoileanna iar-bhunoideachais. Freastalaíonn an Teastas Sóisearach ar dhaltaí san aois ghrúpa ó 13 go 15 mbliana. De ghnáth déanann na mic léinn na scrúduithe nuair a bhíonn siad 14 nó 15 mbliana d’aois, tar éis dóibh trí bliana a chaitheamh san iar-bhunoideachas.

Scéim Deiseann Oiliúna Gairmoideachais.
Roghnú Ábhar

Cuirtear an scrúdú ar fáil sna hábhair agus ar na leibhéil seo a leanas. Chun eolas a bhaineann le curaclam do gach ceann de na hábhair seo a fháil cliceáil led’ thoil ar an nasc seo do shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. link to the Department of Education and Skills

 
ÁBHAR LEIBHÉAL
Gaeilge Ard, Gnáth agus Bonnleibhéal
Béarla Ard, Gnáth agus Bonnleibhéal
Matamaitic Ard agus Gnáth
Stair Ard agus Gnáth
Tíreolaíocht Ard agus Gnáth
Fraincis Ard agus Gnáth
Gearmáinis Ard agus Gnáth
Spáinnis Ard agus Gnáth
Iodáilis Ard agus Gnáth
Ealaín, Ceird, Dearadh Ard agus Gnáth
Ceol Ard agus Gnáth
Eolaíoch Ard agus Gnáth
Eolaíocht (le Staideir Áitiúla) Ard agus Gnáth
Eacnamaíocht Bhaile Ard agus Gnáth
Teicneolaiocht Ábhar (Adhmad) Ard agus Gnáth
Miotalóireacht Ard agus Gnáth
Grafaigh Theicniúla Ard agus Gnáth
Staidéar Gnó Ard agus Gnáth
Eolas Imshaoil agus Daoneolas (ESS) Ard agus Gnáth
Teicneolaíocht Ard agus Gnáth
Laidin Ard agus Gnáth
Sean-Ghréigis Ard agus Gnáth
Léann Clasaiceach Ard agus Gnáth
Léann Eabhrach Ard agus Gnáth
Teagasc Reiligiúin Ard agus Gnáth
Oideachas Saoránaíoch Sóisialta Polaitiúil (CSPE) Comhleibhéal
 
  Eisiamh Ábhar

Comhdhéanamh an Scrúdaithe
Bíonn trialacha scríofa i ngach ábhar mar chuid den scrúdú. Chomh maith leis sin bíonn béaltrialacha agus trialacha cluastuisceana sna hábhair seo: Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Rúisis agus Seapáinis. Bíonn trialacha praiticiúla sna hábhair a leanas: Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta, Ealaín agus Ceol. Bíonn obair chúrsa phraiticiúil le déanamh sna hábhair seo: Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta, Eacnamaíocht Talmhaíochta, Eolaíocht Talmhaíochta, Clár Gairmiúil na hArdteistiméireachta, Stair, Tíreolaíocht agus Oideachas Reiligiúnach. Déantar obair chúrsa a mheasúnú mar cuid de scrúdú nua na hEacnamaíochta Baile, agus is féidir Teicstílí a roghnú mar ghné de chomh maith.

Junior Certificate / Cycle Grading
 

English is the first subject being examined in the reformed Junior Cycle programme. A revised grading system will apply in English in 2017 which will be rolled out to other subjects as other reformed subjects come on stream. This means that this year, the grading that applies to English and that which applies to all other Junior Certificate subjects will be different. From this year’s examinations, both sets of grades will be in use; the new descriptors for Junior Cycle English and the existing Junior Certificate grades for all other subjects. This format of grading will continue to apply until 2021 when the last of the Junior Certificate examinations are terminated. In the Junior Certificate, candidates will continue to achieve grades of A, B, C etc. to NG based on marks achieved, a total of 7 grades. In the Junior Cycle, achievement will be indicated using the grade descriptors of Distinction, Higher Merit, Merit, Achieved, Partially Achieved, and Not Graded, a total of 6 grade descriptors.

The following table provides an explanation of the current and revised grading system for Junior Certificate / Junior Cycle subjects.

Junior Certificate Junior Cycle
Level Percentage Grade Descriptor Percentage Grade Descriptor
Higher, Ordinary, Foundation/ Ard, Gnath, Bonn ≥ 85 to 100 A ≥ 90 to 100 Distinction
≥ 70 and < 85 B ≥ 75 and < 90 Higher Merit
≥ 55 and < 70 C ≥ 55 and < 75 Merit
≥ 40 and < 55 D ≥ 40 and < 55 Achieved
≥ 25 and < 40 E ≥ 20 and < 40 Partially Achieved
≥ 10 and < 25 F ≥ 0 and < 20 Not Graded (NG)
≥ 0 and < 10 NG

Both the old and the new grading systems will appear side-by-side on the Statements of Provisional Examination Results issued by the SEC and on the final Junior Certificate Profile of Achievement (JCPA) which will be generated by schools and issued for the first time in respect of the 2017 examinations. The JCPA will include details of the final grades awarded by the SEC following the conclusion of the Junior Certificate/Cycle appeals process. The technical arrangements for the production of the JCPA are currently being finalised by the Department of Education and Skills. A broad outline of the arrangements that will apply are set out in Department of Education and Skills circular letter 15/2017. Final details will be communicated to schools and centres by the Department in due course. Junior Cycle English will be offered at Higher and Ordinary Level and there is no longer a Foundation level option in this subject.

More information on these Leaving Certificate and Junior Certificate/Cycle changes is available here.

 
 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: January 16 2019, 09:41 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0