State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Description Of Certificate Examinations

information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below to navigate through each of the State Examination Certificates.
Scrúdú Cruthaithe na hArdteistiméireachta
Is é Scrúdú Gaelach na hArdteistiméireachta scrúdú ceann cúrsa an iar-bhunoideachais. Cuirtear ar siúl é ag deireadh na Sraithe Sínsearaigh sna scoileanna iar-bhunoideachais. Freastalaíonn an tSraith Shínsearach ar mhic léinn san aois ghrúpa ó 15 go 18 mbliana d'aois. Daltaí aitheanta sna scoileanna iar-bhunoideachais iad formhór na n-iarrthóirí a dhéanann na scrúduithe, bíonn 17 nó 18 mbliana d'aois bainte amach acu agus bíonn 5 nó 6 bliana den iar-bhunoideachas déanta acu.

Ní bhionn an iarrthóireacht le hagaidh an scrúdaithe teoranta do dhaltaí scoile iar-bhunoideachais, áfach. Glactar le hiontrálacha ó dhuine ar bith a leanann cúrsa léinn ceadaithe a eagraítear faoi Scéim Deiseann Oiliúna Gairmoideachais, Scéimeanna do Liteartacht Aosach agus Oideachas Pobal, Scéim dara leibhéal na Roinne Leasa Shóisialaigh do dhaoine dí-fhostaithe nó aon scéim analógach, nuair a íoctar an táille cuí. (Nasc le Táillí). I gcás nach mbíonn iarrthóir ina dhalta aitheanta i scoil iar-bhun oideachais nó nach mbíonn cúrsa léinn ceadaithe ar siúl aige is féidir leis cur isteach ar an scrúdú mar Iarrthóir Seachtrach nuair a íoctar an táille cuí. Cliceáil anseo chun breis eolais a aimsiú maidir le cur isteach ar an scrúdú mar iarrthóir seachtrach. ( Nasc le eolas d'iarrthóir seachtrach.)

Roghnú Ábhar Cuirtear an scrúdú ar siúl sna hábhair agus ar na leibhéil a leanas. Chun eolas a bhaineann le curaclam a fháil do gach ceann de na hábhair seo cliceáil led' thoil ar an nasc seo do shuíomh gréasáin na . Roinne Oideachais agus Eolaíochta.link to Department of Education and Skills

 
 
ÁBHAR LEIBHÉIL
Gaeilge Ard, Gnáth agus Bonnleibhéal
Béarla Ard agus Gnáth
Laidin Ard agus Gnáth
Sean-Ghréigis Ard agus Gnáth
Léann Clasaiceach Ard agus Gnáth
Léann Eabhrach Ard agus Gnáth
Arabach Ard agus Gnáth
Fraincis Ard agus Gnáth
Gearmáinis Ard agus Gnáth
Iodáilis Ard agus Gnáth
Spáinnis Ard agus Gnáth
Stair Ard agus Gnáth
Tíreolaíocht Ard agus Gnáth
Matamaitic Ard, Gnáth agus Bonnleibhéal
Matamaitic Fheidhmeach Ard agus Gnáth
Fisic Ard agus Gnáth
Ceimic Ard agus Gnáth
Fisic agus Ceimic Ard agus Gnáth
Eolaíocht Talmhaíochta Ard agus Gnáth
Bitheolaíocht Ard agus Gnáth
Eacnamaíocht Talmhaíochta Ard agus Gnáth
Innealtóireacht Ard agus Gnáth
Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide Ard agus Gnáth
Staidéar Foirgníochta Ard agus Gnáth
Eacnamaíocht Bhaile Ard agus Gnáth
Cúntasaíocht Ard agus Gnáth
Gnó Ard agus Gnáth
Eacnamaíocht Ard agus Gnáth
Ealaín (agus ceird) Ard agus Gnáth
Ceol Ard agus Gnáth
Russian Ard agus Gnáth
Japenese Ard agus Gnáth
 
  Eisiamh Ábhar

Níl cead ag na hiarrthóirí aon cheann ar bith de na comh-ábhair seo a leanas a dhéanamh.

1. Fisic agus Ceimic agus ceachtar acu nó na hábhair ar leith, Fisic nó Ceimic.
2. Eacnamaíocht agus Eacnamaíocht Talmhaíochta
3. Léann Clasaiceach agus Laidin
4. Léann Clasaiceach agus Sean-Ghréigis

Amanna agus Dátaí

Cuirfear scrúduithe scríofa ar siúl sa tréimhse ón 7ú go dtí an 23ú Meithimh 2006. Cliceáil anseo chun an TRÁTHCHLÁR link to to view the Timetable a fheiceáil.
Déanann Coimisiún na Scrúduithe Stáit tréaniarracht chun tráthchlár na scrúduithe a shocrú sa chaoi gur beag seans go mbeidh ábhair ag teacht salach ar a chéile. Uaireanta cuireann mic léinn isteach ar ábhair a bhíonn ar siúl ag an am céanna agus ar an dáta céanna. D'fhéadfaí socrú a dhéanamh sa chaoi go mbeidh ar a gcumas an dá pháipéar a dhéanamh. Déan teagmháil led' thoil le Rannóg na nIontrálacha chun breis eolais a fháil. Teileafón 09064 - 42704 / 09064 / 42702 / 09064 / 42706
Ríomh-phost: entries@examinations.ie

Cumadh an Scrúdaithe

Bíonn trialacha scríofa i ngach ábhar mar chuid den scrúdú. Chomh maith leis sin bíonn béaltrialacha agus cluastrialacha sna hábhair seo: Gaeilge, Fraincis, Gearmánis, Iodáilis, Spáinnis, Rúisis agus Seapáinis. Bionn trialacha praiticiúla san Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta, Eacnamaíocht Talmhaíochta, Eolaíocht Talmhaíochta, Ealaín agus Ceol. Cuid de scrúdú na hEacnamaíochta Bhaile í an saothar cúrsa measúnaithe.

Leaving Certificate Grading
 

A new grading system will apply to all of Leaving Certificate subjects from 2017. The new grading system reduces the number of grades from 14 in the old system to 8 under the revised arrangements. The following table provides an explanation of the revised grading system compared to the previous grading system

OLD NEW
Level Percentage Grade Descriptor Percentage Grade Descriptor
Higher, Ordinary, Foundation/ Ard, Gnath, Bonn ≥ 90 to 100 A1 ≥ 90 to 100 1
≥ 85 and < 90 A2 ≥ 80 and < 90 2
≥ 80 and < 85 B1 ≥ 70 and < 80 3
≥ 75 and < 80 B2 ≥ 60 and < 70 4
≥ 70 and < 75 B3 ≥ 50 and < 60 5
≥ 65 and < 70 C1 ≥ 40 and < 50 6
≥ 60 and < 65 C2 ≥ 30 and < 40 7
≥ 55 and < 60 C3 ≥ 0 and < 30 8
≥ 50 and < 55 D1
≥ 45 and < 50 D2
≥ 40 and < 45 D3
≥ 25 and < 40 E
≥ 10 and < 25 F
≥ 0 and < 10 NG

The new grading system will be used on the Statements of Provisional Examination Results and on the final Leaving Certificates. The grades will be used consistently across all three examination levels – Higher, Ordinary and Foundation. The Statements and Certificates will indicate the level taken using the following notation beside each subject:

Higher/Ard level, H/A
Ordinary/Gnath level, O/G
Foundation/Bonn level F/B

All grades will be awarded in accordance with the published grading system. Note that the use of percentages is used to facilitate understanding of the Grading system. In the examination marking and resulting processes, grades are derived from marks not percentages. So for example while a mark of 539 out of 600 in an examination is worth 89.83% when expressed as a percentage, the grading is awarded based on the marks which equate to a Grade 2. Rounding up to the next grade band is not permissible.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: January 16 2019, 09:41 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0