State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Eolas Ginearálta don Iarrthóir

information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below for more information on all areas concerning candidates.
Breathnóireacht Scripteanna Marcáilte na Scrúduithe
Baineann an t-eolas seo le hiarrthóirí a dhéanann an Ardteistiméireacht agus clár na hArdteistiméireachta Feidhmí amháin. Ní bhíonn an rogha seo ag iarrthóirí an Teastais Shóisearaigh.

An mbeidh cead agam breathnú ar mo scripteanna i mbliana?
Beidh. Tugann próiseas Breathnóireachta na Scripteanna Marcáilte deis d’iarrthóirí na hArdteistiméireachta féachaint conas a marcáladh na scripteanna. Tá cead ag gach iarrthóir duine amháin eile a thabhairt leis/léi chuig an tseisiún breathnóireachta.

An mbeidh teacht agam ar mo chuid marcanna sna béaltrialacha agus sna trialacha praiticiúla?
Ní sheoltar ar ais lena mbreathnú ach scripteanna na scrúduithe scríofa agus na dtrialacha cluastuisceana. Déantar torthaí na gcomhpháirteanna uile – na comhpháirteanna scríofa, na béaltrialacha, na trialacha cluastuisceana agus na trialacha praiticiúla – a athmharcáil, áfach, nuair a dhéantar achomharc.

An gcaithfidh mé breathnú ar mo scripteanna más mian liom achomharc a dhéanamh?
Ní chaithfidh. D'fhéadfaí iarratas achomhairc a dhéanamh gan breathnú ar script. Is é cuspóir na breathnóireachta, áfach, deis a thabhairt d’iarrthóir a bhraitheann nach bhfuil a g(h)rád ag teacht go hiomlán leis an iarracht a rinne sé/sí lá an scrúdaithe féachaint ar an gcaoi ar cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm ar an obair.

An bhfuil cead ag daoine eile féachaint ar mo script?
Níl, ach amháin má bhíonn siad in éineacht leat ag an seisiún breathnóireachta. Os rud é gur tusa an t iarrthóir, beidh ort cinneadh a dhéanamh ar dtús cé acu is mian leat script a fheiceáil nó nach mian agus ansin ní mór duit féin a bheith i láthair san ionad breathnóireachta chun sin a dhéanamh. Ní thabharfar do scripteanna d’aon duine eile fiú má cheadaíonn tusa sin. Níor mhiste duit cuimhneamh ar an riachtanas seo agus tú ag pleanáil saoire.

Cén áit a mbeidh mo scripteanna le feiceáil?
Cuirfear na scripteanna marcáilte ar ais go dtí an t-ionad scrúduithe ina ndearna tú na scrúduithe.

An Féidir liom cóip a dhéanamh den Script(eanna)?
Is féidir. Tá cead agat fón póca, táibléad nó ceamara digiteach le do script(eanna) féin a chóipeáil. Níl cead agat cóipeanna a dhéanamh de scripteanna duine ar bith eile, fiú amháin lena c(h)ead. Níl cead agat gléas digiteach a úsáid le haghaidh rud ar bith eile seachas an script a chóipeáil.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas chun breathnú ar na scripteanna?
Cuireann an Coimisiún foirmeacha iarratais le haghaidh Bhreathnóireacht na Scripteanna chuig na scoileanna agus chuig na hionaid eile oideachais in éineacht le torthaí na hArdteistiméireachta. Is foirmeacha phearsanta iad a thaispeánfaidh mionsonraí do chuid scrúduithe, do chuid ábhar san áireamh. Má shocraíonn tú gur mhaith leat breathnú ar script(eanna) áirithe marcálann tú an fhoirm dá réir. Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig an scoil faoi Dé Máirt, 21st Lúnasa, 2018 Más iarrthóir seachtrach thú cuirfear d’fhoirm iarratas phearsanta chugat in éineacht le do chuid torthaí. Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig an scoil a luaitear ar d’fhoirm iarratas phearsanta faoi Dé Máirt 21st Lúnasa, 2018.

An ngearrtar táille ar an tseirbhís seo?
Ní ghearrtar. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil gan táille do na hiarrthóirí.

Céard a tharlóidh ansin?
Roghnóidh an Feitheoir Eagrúcháin a cheap an Coimisiún do do scoil seisiún breathnóireachta duit. Is iad seo iad na seisiúin bhreathnóireachta le haghaidh scrúduithe na bliana 2017:
Seisiún 1. Dé hAoine 31 Lúnasa 2018 ó 6.00 p.m. go 9.00 p.m.
Seisiún 2. Dé Sathairn 1 Meán Fómhair 2018 ó 9.00 a.m. go 12.00 meán lae.
Seisiún 3. Dé Sathairn 1 Meán Fómhair 2018 ó 2.00 p.m. go 5.00 p.m.

Cén t-eolas eile ba cheart a bheith agam faoi bhreathnú ar mo script(eanna) marcáilte?
Cliceáil anseo agus gheobhaidh tú an nóta ina bhfuil mioneolas d’iarrthóirí a bheidh ag breathnú ar scripteanna marcáilte.

Information Note for Candidates - Viewing of Marked Scripts

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: August 10 2018, 17:50 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0