State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Eolas Ginearálta don Iarrthóir

 
information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below for more information on all areas concerning candidates.
An Próiseas Achomhairc Féin
Céard a tharlaíonn le linn phróiseas an achomhairc? Cuirfear do script faoi bhráid scrúdaitheoir achomhairc lena hathmharcáil. Scrúdaitheoir eile é seo seachas an scrúdaitheoir a rinne marcáil ar do chuid oibre don chéad uair. I gcás ábhar áirithe a mbaineann obair phraiticiúil / obair thionscadail leo tharlódh sé go mba ghá don scrúdaitheoir achomhairc cuairt a thabhairt ar do scoil chun an obair a bheidh á stóráil ag an scoil a athmharcáil.

An mbaintear feidhm as an scéim mharcála chéanna le haghaidh na hathmharcála?
Baintear. Tá sé riachtanach ó thaobh cothromaíochta agus cothrom na féinne go ndéantar an athmharcáil ar achomharc de réir na scéime marcála atá leagtha amach don ábhar sin. Cinntíonn sé sin go mbaineann na scrudaitheoirí achomhairc feidhm as na caighdeáin chéanna i gcás athmharcála agus a cuireadh i bhfeidhm ar gach iarrthóir sa scrúdú féin. Foilsítear na scéimeanna marcála le haghaidh gach ábhar scrúdaithe roimh Sheisiúin Féachana na Scripteanna agus tá fáil orthu sa Chartlann d'Ábhair Scrúdaithe nó ón bhFeitheoir Eagrúcháin ag an tSeisiún Féachana.

Mura bhfuilim ach cúpla marc ón gcéad ghrád eile, an é is dóichí go dtabharfaí na marcanna sin dom san achomharc?
Ní gá go dtabharfaí. Is ann don phróiseas achomhairc chun a chinntiú gur cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm go leanúnach i gcás do chuid oibre agus go raibh cothromh na féinne i gceist. Ní chuartaíonn na scrúdaitheoirí achomhairc marcanna sa bhreis chun iarrthóir 'a thabhairt suas chuig an gcéad ghrád eile.' Chun a bheith cóir i gcás na n-iarrthóirí uile a rinne an scrúdú, ní féidir leis na scrúdaitheoirí ach na marcanna atá dlite duit de réir na scéime marcála a bhronnadh ort

Tharlódh sé, mar shampla, nach mbeadh ach marc amháin ag teastáil ó iarrthóir chun an chéad ghrádphointe eile a bhaint amach in ábhar a bheadh 600 marc go hiomlán ag dul dó. Ní dhéanann an scrúdaitheoir achomhairc an t-achomharc chun an marc breise sin a chuartú le haghaidh an iarrthóra. Gan amhras tig leis an scrúdaitheoir achomhairc cur leis nó baint de na marcanna nuair a chuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm arís ar do chuid oibre ceist ar cheist.

An féidir íosghrádú toraidh a thitim amach nuair a dhéantar achomharc?
Is féidir. Ní fhoilsítear ach torthaí sealadacha i mí Lúnasa agus dá bhrí sin is féidir toradh a íosghrádú i gcásanna áirithe. Is mar sin atá sé mar tá próiseas achomhairc ann chun a chinntiú gur cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm go huile is go hiomlán ar an obair a rinneadh sa scrúdú. Má chuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go cothrom, seasmhach, deimhníonn sé go dtugtar cothrom na féinne do na hiarrthóirí uile.

Cad iad na cúinsí a dtarlaíonn íosghrádú iontu?
D'fhéadfadh íosghrádú a tharla uaidh féin má chailleann iarrthóir go leor marcanna ar ceann de na cúiseanna fíorasacha / teicniúla a leanas:-

  1. go bhfuil botún soiléir in áireamh na marcanna, go bhfuil marcanna san áireamh nach cóir, (m.sh., go dtugtar creidiúint do cheist nó do chuid de cheist nach cóir a cheadú), agus / nó,
  2. go bhfaigheann an t-iarrthoir marcanna ar fhreagra nuair a bhíonn sé lán soiléir nach bhfuil sé ceart de réir na scéime marcála.
Chomh maith leis sin tig le PríomhScrúdaitheoir íosghrádú a mholadh nuair a tharlaíonn laghdú marcanna ó bhotún breithiúnais a rinne an scrúdaitheoir (seachas ó (a) nó (b) thuas). Ní tharlódh íosghrádú de ghnáth i gcásanna dá leithéid nuair nach mbíonn ann ach difríocht fíor-mhion. Lena rá ar chaoi eile, ní chuirtear marc athbhreithnithe níos ísle san áireamh ach amháin má shíleann an Priomhscrúdaitheoir go bhfuil sé ag teacht leis an marc a bhronnfadh formhór na scrúdaitheoirí.
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: August 10 2018, 16:13 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0