State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Fógra um Chosaint Sonraí

  Réamhrá

Tagann an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm ar an 25 Bealtaine 2018. Is é an RGCS reachtaíocht a d’achtaigh an tAontas Eorpach agus cuirtear leis na hoibleagáidí atá ar na heagraíochtaí uile maidir leis na caighdeáin nach mór dóibh a chomhlíonadh nuair atá siad ag déileáil le sonraí pearsanta agus á stóráil.

Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéanann scrúduithe teistiméireachta stát na hÉireann a sholáthar. Is comhlacht neamhspleách é an CSS, a bunaíodh faoi na cumhachtaí a bronnadh ar an Aire Oideachais agus Scileanna de réir Alt 54 den Acht Oideachais 1998 agus a cruthaíodh de réir Ordú Choimisiún na Scrúduithe Stáit (Bunú) 2003 (I.R. 373/2003). De bhun Airteagal 6 de I.R. 373/2003, tá an fhreagracht ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit as scrúduithe teistiméireachta an stáit a sholáthar. Is iad seo a leanas feidhmeanna reachtúla an CSS, mar atá leagtha amach in airteagal 6(1) de I.R. 373/2003:

 1. Reáchtáil na scrúduithe a eagrú
 2. Ullmhúchán na bpáipéar scrúdaithe agus ábhar scrúdaithe eile a chinntiú
 3. Socrú a dhéanamh go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm in áiteanna ina reáchtáiltear na scrúduithe lena n-áirítear maoirseacht ar na scrúduithe
 4. Socruithe a dhéanamh leis a obair a chuirtear i láthair do na scrúduithe a mharcáil
 5. Torthaí na scrúduithe a eisiúint
 6. Socrú a dhéanamh go bhfuil nósanna imeachta ann le hathbhreithniú agus achomharc a dhéanamh ar thorthaí na scrúduithe ar iarratas ó iarrthóirí
 7. Táillí a ghearradh agus a bhailiú do scrúduithe agus a leithéid d’airgid a chur ar fáil lena bhfeidhmeanna a chomhlíonadh
 8. Áiteanna a ainmniú ina bhféadfaí scrúduithe a reáchtáil.
Cuntasacht – Cearta Ábhair na Sonraí

Cuireann an RGCS na cearta seo a leanas ar fáil do dhaoine aonair:

 1. An ceart le bheith curtha ar an eolas
 2. An ceart le rochtain a dhéanamh
 3. An ceart le ceartú a dhéanamh
 4. An ceart le bheith scriosta amach/an ceart le bheith ligthe i ndearmad
 5. An ceart le srian a chur ar phróiseáil
 6. An ceart le haghaidh inaistritheacht sonraí
 7. An ceart le cur i gcoinne
 8. Cearta maidir le déanamh cinntí agus próifíliú uathoibrithe

D’ullmhaigh an Coimisinéir Cosanta Sonraí Treoir maidir le Cearta Daoine Aonair faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Cad iad na Sonraí Pearsanta a bhailímid?
 1. Bailíonn an CSS sonraí pearsanta, agus déanann sé iad a phróiseáil agus a stóráil, a bhaineann le hiarrthóirí chun críche reáchtáil na Scrúduithe Stáit a eagrú; obair na n-iarrthóirí a mharcáil; torthaí na scrúduithe agus na n-achomharc a sholáthar agus a eisiúint; agus táillí a ghearradh agus a bhailiú do na scrúduithe, agus a leithéid d’airgid a chur ar fáil lena bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. Bunús Dlí:- Coimisiún na Scrúduithe Stáit – IR 373/2003
 2. Bailíonn an CSS sonraí pearsanta, agus déanann sé iad a phróiseáil agus a stóráil, a bhaineann le Baill Foirne ar Conradh do na baill foirne le socrú a dhéanamh go gcomhlíontar feidhmeanna reachtúla an CSS, mar atá leagtha amach in airteagal 6(1) de IR 373/2003 agus leis an íocaíocht chuí a shocrú don fhoireann ar conradh. Bunús Dlí:- Coimisiún na Scrúduithe Stáit – IR 373/2003; An tAcht um Íocaíocht Pá 1991
 3. Déanann an CSS sonraí pearsanta i gcatagóir speisialta a phróiseáil sa chomhthéacs de sholáthar a dhéanamh do scoláirí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, rochtain a dhéanamh ar na scrúduithe stáit, feidhm reachtúil shainordaithe den Aire faoi Alt 7 den Acht Oideachais 1998.
 4. Bailíonn an CSS sonraí pearsanta fostaithe freisin agus déantar iad a phróiseáil. Tá sé seo clúdaithe inár bhFógra um Chosaint Sonraí den AD.

Under current data protection legislation, organisations are required to maintain a record of the personal data that we process. This is known as a “Record of Processing Activity” (ROPA). Click here for ROPA (Record of Processing Activities)

Slándáil

Glacann an CSS na bearta iomchuí chun rúndacht, ionracas agus soláthar a chórais agus seirbhísí próiseála eolais a chosaint

Do Chearta

Tá an ceart agat gearán a chur isteach go dtí an Coimisinéir Cosanta Sonraí, féach www.dataprotection.ie

Sáruithe ar Shonraí

Má bhaineann le hábhar cuirfidh an CSS in iúl don Choimisinéir Cosanta Sonraí (CCS) laistigh de 72 uair an chloig maidir le Sáruithe ar Shonraí a cuireadh in iúl don CSS.

Cearta Ábhair na Sonraí – Conas Iarratas a Dhéanamh

Faoi Airteagal 15 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, tá ceart agat cóip d’aon eolas pearsanta a bhaineann leat a fháil. Chun rochtain a dhéanamh ar chóip de shonraí pearsanta atá ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit a bhaineann leat, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar Iarratas Duine ar a S(h)onraí (IDS) le do thoil:-

Foirm IDS-CSS d’Iarrthóirí
Foirm IDS-CSS d’Fhoireann ar Conradh

Sonraí Teagmhála

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí an CSS tri r-phost a sheoladh chuig dpo@examinations.ie nó tríd an bpost go dtí an tOifigeach Cosanta Sonraí, Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65

Athruithe ar ár Ráiteas Príobháideachais

D’fhéadfaí an Fógra seo a thabhairt suas chun dáta ó am go ham de réir mar is gá.

 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0