State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Cairt na gCustaiméirí


 

Is é misean Choimisiún na Scrúduithe Stáit ná “córas scrúduithe agus measúnachta stáit ar ardcháilíocht a sholáthar a chuimsíonn na caighdeáin is airde san oscailteacht, i gcothrom na Féinne agus sa chuntasacht”.

Tá raon fairsing custaiméirí ag an gCoimisiún. Orthu sin tá iarrthóirí scrúduithe agus a dtuismitheoirí, príomhoidí scoile, múinteoirí, údaráis scoile, Ranna agus oifigí Rialtais eile, comhlachtaí ionadaíochta, agus mórán eile eagraíochtaí idir náisiúnta agus idirnáisiúnta. Táimid tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir i ngach gné dár gcuid feidhmiúcháin. Leagann an Chairt seo amach caighdeáin na seirbhíse atá sé d’aidhm againn a chur ar fáil dár gcustaiméirí.

Seirbhís Theileafóin
Comhfhreagras Scríofa
Ag Soláthar Eolais
Seirbhísí Trí Ghaeilge
Comhionannas agus Éagsúlacht
Príobháideacht
Achomhairc
Gearáin faoi Sheirbhísí do Chustaiméirí
Cabhraigh Linn Cabhrú Leat
Monatóireacht ár gcuid Feidhmíochta
Sonraí Teagmhála

 

arrow Ár nGealltanais Seirbhíse

arrow Seirbhís Teileafóin

 
 • Cuirfimid seirbhís teileafóin ar fáil trínár bpríomhuimhir theileafóin i mBaile Átha Luain, 090 644 2700, ó 9.15 a.m. go dtí 5.30 p.m., ó Luan go hAoine, cé is moite de laethanta saoire poiblí. Cuirfear leis na huaireanta sin chun freastal ar amanna ar maidin, tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine i rith thréimhse na scrúduithe scríofa i mí an Mheithimh.
 • Freagróimid do ghlao gan mhoill. Is é an aidhm atá againn ná 90% de na glaonna a fhreagairt laistigh de 30 soicind.
 • Cuirfimid in iúl cé atá ag caint leat agus/nó cuirfimid ar an eolas thú i dtaobh na hoibre atá faoinár gcúram agus beimid cúirtéiseach cabhrach agus sinn ag déileáil leat.
 • Mura féidir linn do cheist a fhreagairt láithreach glacfaimid do shonraí teagmhála agus cuirfimid in iúl duit cén uair is féidir a bheith ag súil le scéala uainn.
 • Más gá dúinn do ghlao a aistriú go dtí comhghleacaí míneoimid cén fáth. Tabharfaimid ainm agus uimhir an duine sin duit agus déanfaimid deimhin de go bhfuil do ghlao aistrithe mar is cuí.
 
arrow Comhfhreagras Scríofa

 
 • Tá sé d’aidhm againn 90% den chomhfhreagras ar fad a fhreagairt laistigh de 15 lá oibre.
 • Cuirfimid in iúl go bhfuarthas do chomhfhreagras, teachtaireachtaí r-phoist san áireamh, laistigh de 5 lá oibre nuair nach féidir freagra cuimsitheach a thabhairt láithreach.
 • Murar féidir freagra cuimsitheach a thabhairt laistigh de 15 lá oibre seolfaimid freagra eatramhach chugat leis an scéal a mhíniú agus lena chur in iúl duit cén uair is féidir a bheith ag súil le freagra cinnte.
 • I gcúinsí áirithe, cuir i gcás tar éis dúinn tuairiscí agus tuairimí i dtaobh scrúduithe ar leith a fháil, d’fhéadfadh sé go mbainfeadh an Coimisiún úsáid as an suíomh gréasáin chun eolas ginearálta a chur ar fáil.
 • Cuirfimid ainm teagmhála, uimhir theileafóin agus seoladh r-phoist ar fáil le gach comhfhreagras.
 • Úsáidfimid teanga shoiléir shimplí inár gcomhfhreagras leat, agus inár gcuid foirmeacha iarratais agus bileog eolais.
 

arrow Soláthar Eolais

 
 • Cuirfimid eolas soiléir, tráthúil, cruinn, cuimsitheach atá cothrom le dáta ar fáil duit i dtaobh ár gcuid polasaithe, scéimeanna agus seirbhísí.
 • Déanfaimid socruithe chun go mbeidh an t-eolas seo ar fáil go héasca ar mhodhanna éagsúla.
 • Déanfaimid ár ndícheall rialacha, rialúcháin agus nósanna imeachta a shimpliú.
 • Coimeádfaimid ár suíomh gréasáin www.examinations.ie mar fhoinse chuimsitheach eolais maidir le gach gné den tseirbhís scrúduithe, agus leanfaimid de bheith ag cur raon seirbhísí ar fáil ar líne trí mheán an tsuímh ghréasáin.
 • Déanfaimid socruithe go mbeidh ár suíomh gréasáin cothrom le dáta i gcónaí, so-úsáidte agus insroichte ag ár gcustaiméirí ar fad.
 
arrow Seirbhísí Trí Ghaeilge

 
 • Cuirfimid eolas soiléir, tráthúil, cruinn, cuimsitheach atá cothrom le dáta ar fáil duit i dtaobh ár gcuid polasaithe, scéimeanna agus seirbhísí.
 • Cuirfimid bearta i bhfeidhm chun ár gcuid dualgas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 a chomhlíonadh.
 • Leanfaimid de bheith ag tabhairt rogha d’iarrthóirí a gcuid scrúduithe a dhéanamh trí Ghaeilge nó trí Bhéarla.
 • Foilseoimid eochaircháipéisí, ár dTuairisc Bhliantúil san áireamh, i nGaeilge agus i mBéarla.
 
arrow Comhionannas agus Éagsúlacht

 
 • Táimid tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcustaiméirí a sheasann lena gcearta go gcaithfí go comhionann leo, cearta a bunaíodh de réir reachtaíocht chomhionannais.
 • Déileálfaimid leat ar bhealach cothrom oscailte.
 • Féachfaimid lenár gcuid eolais a chur ar fáil i bhformáidí a fhreastalóidh ar chustaiméirí a bhfuil riachtanais speisialta acu.
 • Má tá riachtanais ar leith agat maidir le teacht a bheith agat ar ár gcuid oifigí, cuir glao teileafóin orainn roimh lá do chuairte, le do thoil. Buailfidh ball den fhoireann leat agus tabharfar cúnamh duit ar gach bealach is féidir.
 
arrow Príobháideacht

  Beidh meas againn ar do phríobháideacht agus ní bhainfimid úsáid as do chuid eolais phearsanta ach ar chúiseanna a bhaineann le Coimisiún na Scrúduithe Stáit, mar atá ceadaithe de réir dlí.  

arrow Achomhairc

 

Tá na próisis fhoirmiúla achomhairc a leanas i bhfeidhm:

 • 1. Achomhairc in aghaidh na dtorthaí sealadacha ar a n-áirítear deis an cás a chur faoi bhráid coiste de Scrúdanóirí Achomhairc Neamhspleácha
 • 2. Achomhairc le Coiste Neamhspleách Achomhairc in aghaidh chinntí CSS i dtaca le hiarratais ar Shocruithe Réasúnta

Cuirtear na sonraí ar fáil faoi conas leas a bhaint as na próisis achomhairc sin tráth a eisíonn CSS na cinntí.

 

arrow Gearáin faoi Sheirbhísí do Chustaiméirí

  Tá sé d’aidhm againn ardchaighdeán seirbhíse a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir. Mura mbíonn tú sásta le caighdeán na seirbhíse atá faighte agat, áfach, cuir sin in iúl dúinn, le do thoil. Murar féidir an gearán a réiteach leis an mball den fhoireann nó leis an mbainisteoir a raibh tú ag déileáil leis, is féidir teagmháil a dhéanamh le Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (féach na sonraí thíos), a athbhreithneoidh an scéal. Déileálfar le gach gearán láithreach, go cothrom neamhchlaonta.

Bainisteoir Seirbhísí Custaiméirí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.
N37 TP65
Teileafón: 090 - 644 2770  /  644 2851
Facs: 090 - 644 2896
R-phost: customerservice.manager@examinations.ie

Má bhíonn tú fós míshásta faoi aon rud a bhaineann le heisiúint do chuid torthaí nó le hiarratas ar shocrú réasúnta tar éis duit leas a bhaint as nós imeachta na ngearán laistigh de Choimisiún na Scrúduithe Stáit, is féidir leas a bhaint as an bpróiseas foirmiúil achomhairc atá againn. Mura mbíonn tú sásta le toradh do ghearáin nó leis an gcaoi ar láimhseáladh é is féidir an cás a chur faoi bhráid an Ombudsman, nó i gcás leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois, faoi bhráid an Ombudsman do Leanaí. Is iad seo a leanas a gcuid sonraí teagmhála:

Seoladh:
Oifig an Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02W773
Teileafón: (01) 639 5600 nó Íosghlao 1890 22 30 30
R-phost: ombudsman@ombudsman.gov.ie

Seoladh:
Oifig an Ombudsman do Leanaí,
Teach na Mílaoise,
52-56 Sráid na Trá Mhór,
Baile Átha Cliath 1.
Teileafón: (01) 865 6800 nó Saorghlao 1800 20 20 40
R-phost: oco@oco.ie

 

arrow Cabhraigh Linn Cabhrú Leat

  Is féidir leat cabhrú linn seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil duit:
 • Má bhíonn eolas ábhartha ar fáil agat faoin gceist atá á fhiosrú agat nuair a dhéanann tú teagmháil linn.
 • Má dhéileálann tú leis an bhfoireann againn agus le custaiméirí eile go cúirtéiseach urramach.
 • Má chomhlánaíonn tú ceistneoir suirbhé custaiméirí ar bith a sheolaimid chugat.
 • Má thugann tú tuairimí nó moltaí i dtaobh na seirbhíse atá faighte agat. Cuirimid fáilte roimh aiseolas – dearfach nó diúltach. Dá mba mhaith leat do thuairim a thabhairt nó moladh a dhéanamh déan teagmháil, le do thoil, le Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (féach na sonraí thuas) nó bain úsáid as an bhfoirm theagmhála ar ár suíomh gréasáin.
 
arrow Monatóireacht ár gCuid Feidhmíochta

  Déanfaimid measúnú ar ár gcuid feidhmíochta de réir na gcaighdeán a bhfuil cur síos orthu sa Chairt Chustaiméirí seo agus tabharfaimid tuairisc ar an gcaoi a bhfuilimid tar éis cloí leis na caighdeáin seo inár dTuarascáil Bhliantúil. Is féidir cóipeanna den tuarascáil a fháil ón gCoimisiún nó ar ár suíomh gréasáin, www.examinations.ie.  

arrow Sonraí Teagmhála

 
Seoladh Poist: Coimisiún na Scrúduithe Stáit,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
o. na hIarmhí.
Príomhuimhir Fóin: 090-644 2700
Príomhuimhir Faics:090-644 2744
Suíomh Gréasáin:www.examinations.ie
R-phost:info@examinations.ie

Tá fáil ar shonraí iomlána teagmhála le haghaidh na rannóg ar leith sa Choimisiún san Eolaire Teagmhála ar ár suíomh gréasáin nó san Eolaire Stáit (Leathanaigh Ghlasa) i gceann ar bith d’eolairí teileafóin Eircom.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0