User Guide

Candidate Self Service Portal 2019

Tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra 2019

If you do not register you will NOT be able to access the range of online services available on the portal. The application to view scripts; the viewing of scripts marked online, the appeal application and the appeal results services are being provided exclusively online this year. We strongly recommend that you complete the registration process as soon as possible.

Mura gcláraíonn tú NÍ bheidh tú in ann teacht ar réimse na seirbhísí ar líne atá ar fáil ar an tairseach. Is ar líne amháin atá an t-iarratas chun breathnú ar scripteanna, breathnú ar líne ar na scripteanna atá marcáilte ar líne, an t-iarratas ar achomharc a dhéanamh agus seirbhísí thorthaí na n-achomharc, á gcur ar fáil i mbliana. Molaimid go mór duit an próiseas cláraithe a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

 

 

In order to use the Services from the 13th August, you need to complete the Registration Process.

If you have not yet registered for the results service, click Register above using your Exam and PIN number.

Chun úsáid a bhaint as na Seirbhísí ón 13ú Lúnasa, beidh ort an Próiseas Cláraithe a chur i gcrích.

Murar chláraigh tú go fóill le haghaidh na seirbhíse torthaí, cliceáil ar Cláraigh thuas agus bain úsáid as do Scrúduimhir agus d’uimhir UAP.

 

 

MISLAID NUMBERS

School Based Candidates: If you have mislaid your examination number and/or PIN number, you should contact your school.

External Candidates: If you have mislaid your examination number and/or PIN number, you should Email candidateportal@examinations.ie

UIMHREACHA CAILLTE

Iarrthóirí Scoilbhunaithe: Más rud é gur chaill tú do scrúduimhir agus/nó d'uimhir UAP, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do scoil.

Iarrthóirí Seachtracha: Más rud é gur chaill tú do scrúduimhir agus/nó d'uimhir UAP, ba chóir duit R-phost a chur chuig entries@examinations.ie

 

If you are experiencing difficulties accessing the portal with the details on your individual PIN letter, please try using a different device as there may be browser compatibility issues.
Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a dhéanamh ar an tairseach leis na sonraí atá i do litir UAP ar leith, bain iarracht as gléas eile a úsáid mar b’fhéidir go mbeadh fadhbanna comhoiriúnachta brabhsálaí ann.

 

Email candidateportal@examinations.ie if you have any difficulties regarding this registration.
Cuir R-phost chuig candidateportal@examinations.ie má bhíonn deacrachtaí agat maidir leis an gclárú seo.

 

ABOUT THE CANDIDATE PORTAL

MAIDIR LEIS AN TAIRSEACH IARRTHÓRA

In line with changes required to bring about the earlier issue of results of the Leaving Certificate appeals, the State Examinations Commission (SEC) has developed a Candidate Self Service Portal for Leaving Certificate and Leaving Certificate Applied candidates.

The Candidate Self Service Portal is an extension of the SEC’s online results service and as well as providing access to results online it will also allow you to apply to view scripts, to access component marks, to view your scripts in subjects that are being marked online this year, to make an appeal application and to access your appeal results.

I gcomhréir leis na hathruithe a bhí ag teastáil le torthaí na n-achomharc de chuid na hArdteistiméireachta a eisiúint níos luaithe, d’fhorbair Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) Tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra d’iarrthóirí de chuid na hArdteistiméireachta agus de chuid na hArdteistiméireachta Feidhmí.

Is é atá sa Tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra ná méadú ar sheirbhís torthaí ar líne den CSS agus chomh maith le rochtain ar thorthaí ar líne a chur ar fáil beidh tú in ann iarratas a dhéanamh chun breathnú ar scripteanna, chun teacht ar chómharcanna, chun breathnú ar scripteanna in ábhair a bhfuil marcáil á déanamh orthu ar líne i mbliana, chun iarratas ar achomharc a dhéanamh agus chun teacht ar thorthaí d’achomhairc.