State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Tionscadal Mata

Cén rud é Tionscadal Mata?
 

Is é atá i gceist leis an tionscnamh forbartha curaclaim Tionscadal Mata ná siollabais nua Mhatamaitice a fhorbairt agus a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe do dhaltaí an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta araon. Tá cúig shnáithe sa siollabas i ngach cás agus tá siad á dtabhairt isteach ina dtrí chéim. Tá Snáithe 1 agus 2 á dtabhairt isteach i gCéim 1, Snáithe 3 agus 4 á dtabhairt isteach i gCéim 2, agus Snáithe 5 á thabhairt isteach i gCéim 3. Tá deireadh á chur leis an ábhar ón seansiollabas de réir mar a thugtar isteach an t-ábhar nua.

Lena chois sin, tugadh isteach na céimeanna éagsúla sin i ngrúpa tionscnaimh de 24 scoil dhá bhliain roimh na scoileanna uile eile. Cabhraíonn taithí na scoileanna sin chun an siollabas a bheachtú ar gach céim.

Gheobhaidh tú eolas cuimsitheach ar Thionscadal Mata ar shuíomh gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag www.ncca.ie/Tionscadal_Mata. Tá cáipéisí an tsiollabais do na scoileanna tionscnaimh agus do na scoileanna uile eile ar fáil ansin. Tá acmhainní eile, acmhainní teagaisc agus foghlama san áireamh, ar fáil ar shuíomh gréasáin Fhoireann Fhorbartha Thionscadal Mata, an tseirbhís tacaíochta do mhúinteoirí, ag www.projectmaths.ie.

Is é seo a leanas sceideal an chéad scrúdaithe sna céimeanna éagsúla den tionscadal:

An Ardteistiméireacht sna scoileanna tionscnaimh:
Céim 1: scrúdú i Meitheamh 2010
Céim 2: scrúdú i Meitheamh 2011
Céim 3: scrúdú i Meitheamh 2012

An Ardteistiméireacht sna scoileanna uile eile:
Céim 1: scrúdú i Meitheamh 2012
Céim 2: scrúdú i Meitheamh 2013
Céim 3: scrúdú i Meitheamh 2014

An Teastas Sóisearach sna scoileanna tionscnaimh:
Céim 1: scrúdú i Meitheamh 2011
Céim 2: scrúdú i Meitheamh 2012
Céim 3: scrúdú i Meitheamh 2013

An Teastas Sóisearach sna scoileanna uile eile:
Céim 1: scrúdú i Meitheamh 2013
Céim 2: scrúdú i Meitheamh 2014
Céim 3: scrúdú i Meitheamh 2015

Gheobhaidh tú thíos na páipéir shamplacha go léir a d’eisigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) go dtí seo sa Tionscadal Mata. Gheobhaidh tú freisin tuairisc a rinne CSS nuair a triaileadh dréachtleaganacha de na páipéir shamplacha i gCéim 1 sna scoileanna tionscnaimh. Tá teacht ar na scrúduithe féin a rinneadh sna scoileanna tionscnaimh go dtí seo, agus ar na scéimeanna marcála a théann leo, sa rannóg Cartlann d’Ábhar Scrúdaithe ar an suíomh gréasáin seo (féach an painéal ar clé).

Scrúdpháipéir Shamplacha na hArdteistiméireachta 2015
 

Aon pháipéar scríofa amháin a bheidh sa scrúdú Bonnleibhéil in 2015 agus sna blianta ina dhiaidh sin, mar a chuirtear in iúl i sonraíocht an tsiollabais agus i gciorclán 82/2013, Scrúdú Matamaitice na hArdteistiméireachta in 2014.

Páipéir Shamplacha agus Ceisteanna Samplacha do gach scoil

S72_14 AT 2014 Ciorclán Mata

Matamaitic: Páipéar Samplach – Bonnleibhéal
Matamaitic: Snáithe 1 Ceisteanna Samplacha – Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal

Scrúdpháipéir Shamplacha an Teastais Shóisearaigh 2015
 

Páipéir Shamplacha agus Ceisteanna Samplacha do gach scoil

S73_14 TS 2014 Ciorclán Mata

Matamaitic: Páipéar Samplach P1 – Ardleibhéal
Matamaitic: Páipéar Samplach P1 – Gnáthleibhéal
Matamaitic: Páipéar Samplach – Bonnleibhéal
Matamaitic: Ceisteanna Samplacha Breise (Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal)

Scrúdpháipéir Shamplacha na hArdteistiméireachta 2014
 

Páipéir Shamplacha Chéim 3 do gach scoileanna
S82_13 LC 2014 Project Maths Circular IV

Tionscadal Mata Céim 3 P1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P2 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P2 Ardleibhéal
Scrúdpháipéir Shamplacha an Teastais Shóisearaigh 2014
 

Páipéir Shamplacha Chéim 2 do gach scoileanna uile seachas na scoileanna tionscnaimh
S83_13 JC 2014 Project Maths Circular IV

Tionscadal Mata Céim 2 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Ardleibhéal

Scrúdpháipéir Shamplacha na hArdteistiméireachta 2013
 

Páipéir Shamplacha Chéim 2 do na scoileanna uile seachas na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim 2 P2 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Ardleibhéal
Imlitir S91_12 a eisíodh in éineacht le páipéir shamplacha Chéim 2 san AT

Páipéir Shamplacha Chéim 3 do na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim 3 Páipéar Bonnleibhéal
Scrúdpháipéir Shamplacha an Teastais Shóisearaigh 2013
 

Páipéir Shamplacha Chéim 1 do na scoileanna uile seachas na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim 1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 1 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 1 P2 Ardleibhéal
Imlitir S90_12 a eisíodh in éineacht le páipéir shamplacha Chéim 1 sa TS

Páipéir Shamplacha Chéim 3 do na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim 3 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim 3 P2 Ardleibhéal

Scrúdpháipéir Shamplacha 2012 – An Ardteistiméireacht
 

Páipéir Shamplacha Chéim 1 sna scoileanna uile seachas na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim1 Páipéar2 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim1 Páipéar2 Gáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim1 Páipéar 2 Ardleibhéal
Imlitir S77/2011 a eisíodh in éineacht le páipéir shamplacha Chéim 1

Páipéir Shamplacha Chéim 3 sna scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata_Céim3 Páipéar1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim3 Páipéar1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim3 Páipéar1 Ardleibhéal

Scrúdpháipéir Shamplacha 2012 – An Teastas Sóisearach
 

Páipéir Shamplacha Chéim 2 sna scoileanna tionscnaimh

Tionscadal_Mata_Céim2_Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim2 Páipéap1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim2 Páipéar1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim2 Páipéar2 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim2 Páipéar2 Gnáthleibhéal

Scrúdpháipéir shamplacha 2011 An Ardteistiméireacht
 

Páipéir shamplacha le haghaidh Chéim 2 sna scoileanna tionscnaimh
Gheobhaidh tú scrúdpháipéir shamplacha don Ardteistiméireacht in 2011

Tionscadal Mata Céim 2 P1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P1 Ardleibhéal
Tionscadal Mata Céim 2 P2 Ardleibhéal

Scrúdpháipéir shamplacha 2011 An Teastas Sóisearach
 

Céim 1 Scrúdpháipéir shamplacha do na scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Céim1 Bonnleibhéal
Tionscadal Mata Céim1 P2 Gnathleibhéal
Tionscadal Mata Céim1 P2 Ardleibhéal

Scrúdpháipéir shamplacha 2010 Ardleibhéal
 

Páipéir shamplacha Chéim 1 sna scoileanna tionscnaimh

Tionscadal Mata Páipéar 2 Páipéir Shamplacha Ardleibhéal
Tionscadal Mata Páipéar 2 Páipéir Shamplacha Gnáthleibhéal
Tionscadal Mata Páipéar 2 Páipéir Shamplacha Bonnleibhéal

Aiseolas ar Scrúduithe 2011 sna Scoileanna Tionscnaimh
 

D’ullmhaigh Príomhscrúdaitheoir na Matamaitice san Ardteistiméireacht cáipéis aiseolais in 2011 bunaithe ar thuairimí na Scrúdaitheoirí, na Scrúdaitheoirí Comhairleacha agus na bPríomhscrúdaitheoirí Comhairleacha. Ba é ba chuspóir don cháipéis aiseolas a chur ar fáil d’Fhoireann Fhorbartha Thionscadal Mata agus don CNCM le cuidiú leo san obair atá siad a dhéanamh le múinteoirí.

Chuir Foireann Fhorbartha Thionscadal Mata an cháipéis sin ar fáil do na múinteoirí uile le linn chlár forbartha inghairme Thionscadal Mata. Tá an cháipéis ar fáil anseo: Aiseolas ar Scrúduithe Chéim 2 in 2011.

Tuairisc ar an Triail
 

Rinneadh dréachtleaganacha de na de na páipéir shamplacha le haghaidh an scrúdaithe i gCéim 1 den tionscadal sna scoileanna tionscnaimh a thriail sna scoileanna sin. Tá an tuairisc ar an triail sin le fáin anseo: Triail Pháipéir Shamplacha Chéim 1. Ba é aidhm na trialach ná éifeachtacht na ndréachtpháipéar samplach agus na scéimeanna marcála a thomhas. Ní raibh sé i gceist leibhéal reatha na gnóthachtála ag iarrthóirí a thástáil. Mar thoradh ar an bpróiseas agus ar an aiseolas a fuarthas ó pháirtithe ábhartha, ullmhaíodh an tuairisc seo agus leasaíodh na dréachtpháipéir. Eisíodh na leaganacha deiridh de na páipéir shamplacha, atá ar fáil thuas, an tráth céanna leis an tuairisc. Bhí an t-aiseolas ón triail mar bhonn freisin leis an obair a rinne an CNCM chun breis samplaí den mheasúnacht a sholáthar lena n-úsáid sna scoileanna.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: July 21 2015, 09:00 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0