State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy
 

Rannóg na hEarcaíochta

Feitheoir i gcomhair na Scrúduithe Teistiméireachta

MAR EOLAS D'Iarratasóirí ar phost mar Fheitheoir le linn Scrúduithe Teistiméireachta 2020.

Tá iarratais á lorg anois ar phost mar Fheitheoir le linn Scrúduithe Teistiméireachta 2020.

Tá ar gach duine a ghlacann le post mar fheitheoir le linn scrúduithe 2020, agus sna blianta ina dhiaidh sin, a bheith cláraithe ar Chlár na Múinteoirí a choinníonn an Chomhairle Mhúinteoireachta. Moltar dóibh siúd nach bhfuil cláraithe amhlaidh leis an gComhairle Mhúinteoireachta i láthair na huaire iarratas a dhéanamh láithreach bonn ar chlárúchán leis an gComhairle. Nuair a bheidh próiseas an chlárúcháin críochnaithe féadfaidh na daoine sin a n-iarratas a chur isteach agus déanfaidh CSS na hiarratais a bhreithniú i gcomhair ionad ar an bpainéal taca.

D'fhéadfadh sé go nglacfaidh an próiseas clárúcháin 6 go 8 seachtaine ón uair a sholáthraítear na cáipéisí riachtanacha go léir don Chomhairle Mhúinteoireachta. Tá próiseas grinnfhiosrúcháin ag an nGarda Síochána i gceist sa phróiseas clárúcháin. Is ar gach iarratasóir a bheidh an fhreagracht an ceanglas seo a chomhlíonadh agus ní ghlacfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit le haon dliteanas as táillí clárúcháin na múinteoirí ná as aon iarratasóir gan a bheith ábalta riachtanais an chlárúcháin agus an ghrinnfhiosrúcháin a chomhlíonadh taobh istigh den am atá leagtha síos.

Teastaíonn ó CSS anois, ar chúiseanna riaracháin, go ndéanfaidh gach iarratasóir ar phost do scrúduithe 2020 a c(h)uid sonraí clárúcháin a sholáthar do CSS ina éindí lena (h)iarratas tráth nach déanaí ná an 20th March 2020. Tá eolas ar an bpróiseas clárúcháin, sonraí na dtáillí clárúcháin san áireamh, le fail ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie.

Ina theannta sin, tabharfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit tús áite do na hiarratais ar phost feitheora a gheofar ó mhúinteoirí dífhostaithe agus ó mhúinteoirí ionaid faoi réir líon agus phróifíl na n-iarratas a gheofar ar phoist feitheoireachta i gcomhair scrúduithe 2020. Ní foláir do gach iarratasóir na coinníollacha ceapacháin a chomhlíonadh. Beidh gach cinneadh a dhéanfar i dtaobh gach ceapacháin bunaithe ar an eolas a sholáthraíonn iarratasóirí tráth déanta an iarratais.

Cuirfear oiliúint ar gach duine a cheapfar is nár ceapadh cheana mar fheitheoir.

EXTENDED closing date for receipt of applications in the SEC is now the 20th March 2020


Foirm Iarratais Feitheora 2020

Foirm na Tuairisce Liachta

Nóta Eolais maidir le Cúrsaí Taistil agus Cothabhála

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 TP65

 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: February 27 2020, 11:09 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0