State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Freedom of Information

Cad is Saoráil Faisnéise (SF) ann?

Tháinig an tAcht nua um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar 14 Deireadh Fómhair 2014. Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) faoi réir an Achta ó 14 Aibreán 2015.

Dearbhaíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart a bheith ag baill den phobal teacht a bheith acu ar fhaisnéis oifigiúil a oiread agus is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus le ceart an duine aonair ar an bpríobháideacht.

Foráiltear san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 go bhfuil na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine:

 • an ceart teacht a bheith aige nó aici ar thaifid oifigiúla atá i seilbh ranna rialtais agus comhlachtaí poiblí atá faoi réir ag Alt 6 den Acht;

 • an ceart faisnéis phearsanta faoi nó fúithi féin a chur á ceartú nó á tabhairt suas chun dáta aon áit a bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus

 • an ceart a fháil amach cad iad na cúiseanna a bhí le cinntí a rinne comhlacht poiblí agus a bhain leis féin nó léi féin.

 
Cén chaoi a n-oibríonn Saoráil Faisnéise?

Éilítear san Acht ar chomhlachtaí poiblí freagairt d’iarratais ón bpobal ar fhaisnéis atá acu. I bhformhór na gcásanna, is gá don chomhlacht poiblí a gcinneadh a thabhairt laistigh de 4 seachtaine ón dáta ar a bhfaigheann siad an t-iarratas.

 
Cén chaoi ar féidir liom Iarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh ar CSS?

Is cóir duit iarratas a chur i scríbhinn nó sa ríomhphost chuig an

Seoladh:

Saoráil Faisnéise
Rannóg na nGnóthaí Corparáideacha.
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Corr na Madadh
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí
N37 TP65

R-phost: FOI@examinations.ie

Teileafón: 090 644 2851

Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh i d’iarratas:

 • Ráiteas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;

 • A oiread eolais agus is féidir faoi na taifid atá á n-iarraidh, agus faoin tréimhse lena mbaineann siad, lena chur ar chumas CSS na taifid a theastaíonn uait a aithint;

 • Uimhir theileafóin nó seoladh ríomhphoist agus do sheoladh poist; beidh siad sin ina gcabhair má bhíonn ar CSS dul i dteagmháil leat;

 • An fhormáid inar mian leat aon taifead a shaortar a fháil, e.g. fótachóipeanna

Nó is féidir An Fhoirm Iarratais atá ar fáil ar an suíomh gréasáin seo a chóipeáil anuas agus a sheoladh chuig Oifigeach na Saorála Faisnéise ag an seoladh thuas. Tabharfar freagra taobh istigh de 4 seachtaine ón dáta ar a bhfaighfear an t-iarratas.

Admhóidh CSS i scríbhinn laistigh de 10 lá oibre go bhfuarthas d’iarratas. Cuirfear ar fáil duit sa litir admhála freisin ainm agus sonraí teagmhála an duine a dhéanfaidh an cinneadh faoi d’iarratas agus cuirfear ar an eolas thú faoin uair is féidir a bheith ag súil leis an gcinneadh sin.

 
An féidir liom teacht a bheith agam ar aon fhaisnéis ar bith a iarraim?

Tá na taifid seo a leanas faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise:

 • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá ag CSS, is cuma cén uair a cruthaíodh é

 • gach taifead a cruthaíodh tar éis 21 Aibreán 2008

Nuair a iarrann tú faisnéis phearsanta, beidh ort d’aitheantas a chruthú agus iarrfar ort cóip de do Cheadúnas Tiomána, de do Phas nó d’fhoirm aitheantais éigin eile a chur ar fáil. Cuir cóip den deimhniú aitheantais sin in éineacht le hiarratais ar fhaisnéis phearsanta a dhéanann tú faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, le do thoil.

Beidh sé riachtanach uaireanta saghsanna áirithe faisnéise a dhíolmhú óna saoradh i gcásanna áirithe, áfach. Tá siad sin leagtha amach san Acht. Is féidir diúltú d’iarratais freisin má mheastar iad a bheith rómhór nó doiléir ach tá ceangal ar CSS cabhrú leis an iarratasóir an fhadhb sin a shárú.

 
An ngearrtar táille as faisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise?

Níl aon táille ar iarratas a chur isteach. I gcás iarratais ar fhaisnéis seachas faisnéis phearsanta, is féidir go ngearrfar táille as an am a chaitear ag aimsiú taifead agus as na costais atáirgthe a thabhaíonn CSS le linn an t-ábhar a iarrann tú a chur ar fáil duit (táille chuardaigh, aisghabhála agus chóipeála). Nuair a chosnaíonn an cuardach, an aisghabháil agus an chóipeáil níos lú ná €101, ní ghearrfar táille. Nuair a chosnaíonn an cuardach, an aisghabháil agus an chóipeáil níos mó ná €500 ach níos lú ná €700, gearrfar táille €500 ar a mhéid. Nuair a chosnaíonn an cuardach, an aisghabháil agus an chóipeáil níos mó ná €700, is féidir diúltú don iarratas. Cuirfear ar an eolas i scríbhinn thú faoi na táillí a bhaineann le d’iarratas-sa. Is trí Ríomhaistriú Airgid is cóir an íocaíocht a dhéanamh. Gabh i dteagmháil le Rannóg na Saorála Faisnéise le sonraí bainc a fháil, le do thoil. Tá liosta de tháillí ábhartha anseo thíos:

Liosta Táillí

 • Níl aon táille ar iarratas a chur isteach.

 • Cuardach agus Aisghabháil – €20 san uair (i gcás iarratas ina gcosnaíonn an cuardach, an aisghabháil agus an chóipeáil níos mó ná an t-íoschostas, €100), faoi réir na n-uasteorainneacha a luaitear thuas.

 • €0.04 in aghaidh na bileoige ar fhótachóipeanna

 • Táille €30 ar athbhreithniú inmheánach (€10 i gcás daoine a bhfuil cárta liachta acu)

 • Achomharc ar an gCoimisinéir Faisnéise €50 (€15 i gcás daoine a bhfuil cárta liachta acu)

Nótaí:

1. Ní ghearrfar aon táille más faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir amháin atá sna taifid, ach amháin má tá líon suntasach taifead i gceist.

2. Má tá tú ag éileamh go ngearrfaí táille laghdaithe ort, ní mór duit uimhir chláraithe do chárta liachta a chur in éineacht leis an iarratas agus cead a thabhairt na sonraí sin a dheimhniú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

 
Agus mura mbeidh mé sásta leis an gcinneadh faoi m’iarratas ar Shaoráil Faisnéise?

Is féidir leat aon chinneadh a dhéanann CSS a achomharc ach scríobh chuig Saoráil Faisnéise, Rannóg na nGnóthaí Corparáideacha, Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP64 agus Athbhreithniú Inmheánach ar an gceist a iarraidh. Is féidir go ngearrfar táille €30 (€10 i gcás daoine a bhfuil cárta liachta acu) as achomharc dá leithéid. Ní ghearrfar aon táille ar iarratas ar athbhreithniú inmheánach i gcás faisnéis phearsanta a bhaineann leat féin ná i gcás cinneadh le táille nó le héarlais a ghearradh.

Is cóir duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ó dháta an fhreagra (cé gur féidir achomharc mall a cheadú i gcúinsí áirithe). Is é a bheidh i gceist san achomharc athbhreithniú ar an ábhar ag ball níos sinsearaí d’fhoireann CSS agus cuirfear ar an eolas faoin gcinneadh thú laistigh de 3 seachtaine.

 
Agus mura mbeidh mé sásta leis an gcinneadh nuair a dhéantar athbhreithniú inmheánach?

Is féidir an cinneadh a achomharc laistigh de shé mhí ach scríobh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Má dhéanann tú achomharc, déanfaidh an Coimisinéir Faisnéise an t-ábhar a iniúchadh agus a athbhreithniú ina iomláine agus déanfaidh sé cinneadh dá chuid féin. Is cóir gach achomharc a sheoladh chuig:

An Coimisinéir Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: +353 (1) 639 5689

Íosghlao: 1890 22 30 30

Facs:+353 (1) 639 5674.

R-phost: info@oic.ie

Is féidir go ngearrfar táille €50 (€15 i gcás daoine a bhfuil cárta liachta acu) as achomharc dá leithéid. Ní ghearrfar aon táille ar iarratas chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise i gcás faisnéis phearsanta a bhaineann leat féin ná i gcás cinneadh le táille nó le héarlais a ghearradh.

 
An féidir liom cabhair a fháil iarratas a dhéanamh?

Is féidir. Má bhíonn cabhair ag teastáil uait beidh an fhoireann in Aonad na Saorála Faisnéise sásta cabhrú leat d’iarratas a dhréachtú.

 
An gá dom iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise le heolas a fháil ó CSS?

Ní gá. Cuireann CSS eolas ar fáil go rialta ar an suíomh gréasáin www.examinations.ie, i gciorcláin, i bhfoilseacháin agus i bhfreagraí ar fhiosrúcháin. Leanfar de bheith á dhéanamh sin.

 
Cén áit a bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi Shaoráil Faisnéise?

Saoráil Faisnéise
Rannóg na nGnóthaí Corparáideacha.
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Corr na Madadh
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí
N37 TP65

Teileafón: +353 (90) 644 2851

Facs:+353 (90) 644 2896.

R-phost: FOI@examinations.ie

An Coimisinéir Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353 (1) 639 5689

Íosghlao: 1890 253 238.

Facs:+353 (1) 639 5674.

R-phost: info@oic.gov.ie

Tá eolas níos cuimsithí faoi Shaoráil Faisnéise, téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise san áireamh, ar fáil ag www.foi.gov.ie.

 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: September 28 2018, 12:58 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0