State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile (TGMI)

An Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile

Ag eascairt as an gcinneadh a rinne an tAire Oideachais agus Eolaíochta agus a fógraíodh ar Phreas–Ráiteas a eísíodh ar 24 Meitheamh 1999, tá athrú le teacht i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana 1999/00 maidir leis an riachtanas sa Ghaeilge le haghaidh ceapacháin mar mhúinteoir in iarbhunscoileanna.

Ón dáta sin ar aghaidh, cé nach mbeidh an riachtanas sa Ghaeilge ann a thuilleadh le haghaidh ceapacháin mar mhúinteoir iarbhunscoile i gcás bhunáite na múinteoirí sin nach gá dóibh an Ghaeilge a úsáid ina ngnáthdhualgais laethúla, beidh an riachtanas sa Ghaeilge ann i gcás múinteoirí atá fostaithe i scoileanna Gaeltachta, i gcás muinteoirí atá fostaithe i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáthmheán teagaisc (maidir le hábhair seachas an Ghaeilge) agus i gcás múinteoirí a mhúineann ábhar ar bith (cé is moite den Ghaeilge) trí mheán na Gaeilge i scoil ar bith. Beifear ag súil leis go mbeidh siadsan, ámh, láninniúil ar an nGaeilge a úsáid.

Múinteoirí ar gá doibh an Teastas Gaeilge de Mhúinteoirí Iarbhunscoile a bheith acu:

Is gá an Teastas Gaeilge de Mhúinteoirí Iarbhunscoile chun an riachtanas sa Ghaeilge le haghaidh ceapacháin mar mhúinteoir in iarbhunscoileanna a chomhlíonadh i gcás na gcatagóirí seo a leanas:

 • múinteoirí atá fostaithe i scoileanna Gaeltachta
 • múinteoirí atá fostaithe i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáthmheán teagaisc (maidir le hábhair seachas an Ghaeilge)
 • múinteoirí a mhúineann ábhar ar bith (cés móite den Ghaeilge) trí mheán na Gaeilge i scoil ar bith.
An Bhéaltriail

Is éard a bheidh sa scrúdú don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ná Béaltriail a bhfuil siollabas ina taobh faoin teideal An Siollabas don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ar fáil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit,Baile Átha Luain,Co. na hIarmhí, N37 TP65.

Cuspóir na Béaltrialach:

Is é cuspóir na Béaltrialach seo ná breith a thabhairt ar chumas cainte agus cumarsáide an iarrthóra sna ranna seo a leanas:

 • (i) gnáthchúrsaí agus gnáthimeachtaí bunaithe ar na topaicí atá rianaithe sa Siollabas
 • (ii) comhrá a bhaineann le curriculum vitae an iarrthóra
 • (iii) comhrá a bhaineann le cúrsaí teagaisc, le cáilíochtaí an iarrthóra agus le hobair ghinearálta na scoile.
Caighdeán na Béaltrialach:

Is iad an dá ghné a chuirfear san áireamh sa bhéaltriail ná:

 • (a) Stór Gaeilge: Fairsinge agus saibhreas foclóra agus leaganacha cainte an iarrthóra agus é/í i mbun cumarsáide agus smaointe, tuairimí agus mothúcháin á gcur in iúl aige/aici.
 • (b) Cumas Teanga: cumas an iarrthóra na príomhghnéithe de cheart na Gaeilge (comhréir agus struchtúir, gramadach agus deilbhíocht, rithim agus foghraíocht) a úsáid go cruinn.
Iarrthóirí atá inghlactha:

Ní ligfear faoin scrúdú don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile .i. an Bhéaltriail, ach iarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí múinteoireachta iarbhunoideachais acu a nglacann An Roinn Oideachais agus Scileanna leo nó iarrthóirí atá ag ullmhú lena naghaidh agus atá sa bhliain dheiridh dá gcúrsa oiliúna de ghnáth.

Níl a bhac ar iarrthóirí nach mbaineann leis na catagóirí a luaitear san alt thuas dar teideal “Múinteoirí ar gá dóibh an Teastas Gaeilge do mhúinteoirí larbhunscoile a bheith acu” cur isteach ar an gcáilíocht seo.

Saoirse ón scrúdú:

Bronnfar saoirse ón scrúdú don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ar aon iarrthóir a bhfuil céim sa Ghaeilge aige/aici ó údarás aitheanta bronnta céimeanna agus an Ghaeilge mar ábhar sa scrúdú deiridh a bhfuil pas faighte aige/aici sa scrúdú cainte sa Ghaeilge le haghaidh cláraitheachta mar mheánmhúinteoir, a bhfuil pas faighte aige/aici sa scrúdú cainte don Teastas i dTeagasc na Gaeilge a bhfuil pas faighte aige/aici sa bhéaltriail don Cheard-Teastas Gaeilge.

Reáchtáil na Scrúduithe:

Reáchtálfar na scrúduithe don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile i 2000 agus ina dhiaidh mar seo a leanas:

 • 1. Mí Feabhra/Márta - Beidh an scrúdú don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ar siúl i Mí Feabhra/Márta gach bliain. Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65 agus beidh an dáta deireannach le haghaidh iarratas ar fáil ar www.examinations.ie
 • 2. Mí na Bealtaine – Beidh deis ag na hiarrthóirí sin a sheas an scrúdú i Mí Feabhra/Márta ach nár éirigh leo pas a ghnóthú ann an scrúdú a athdhéanamh i Mí na Bealtaine. Cuirfear eolas cuí faoi dháta agus faoi ionad an athscrúdaithe don Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile chuig na hiarrthóirí áirithe sin in am agus i dtráth.
Nótaí:

 • 1. Ba mhór an cúnamh é roinnt staidéir a bheith déanta ag an iarrthóir ar théacsleabhair éigin as Gaeilge a bhaineann lena c(h)uid ábhar fein.
 • 2. Cuirfear fógra tráthúil chuig na hiarrthóirí faoi am agus faoi ionad an scrúdaithe.
 • 3. Tá foirmeacha iarratais agus gach eolas eile le fáil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí uimhir theileafóin: 090 6442830 / 6442729. www.examinations.ie
N.B. Má athraíonn iarrthóir an seoladh baile, tá sé tábhachtach go gcuirfí an seoladh nua in iúl láithreach do Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

TGMI APPLICATION FORM 2020
TGMI An Siollabas – IV site
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: November 18 2019, 16:04 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0