State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Táillí Scrúduithe 2019

Táillí Scrúduithe a Íoc/Díolúine ó
2019 – Táillí na Scrúduithe – Ciorclán

Circular S12_19 IV

Iarrthóirí Scoilbhunaithe
An Ardteistiméireacht (Bhunaithe agus GCAT) €116
Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí €116
An Teastas Sóisearach €109
An Ardteistiméireacht athuair €301
Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (ábhar amháin nó dhá cheann) €71
Is ionann trí ábhar nó níos mó agus an Ardteistiméireacht iomlán. €116
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) agus Iarrthóirí ar Aon Dul leo
An Ardteistiméireacht (3 ábhar nó níos mó) €116
Meascán d’ábhair na hArdteistiméireachta agus an Teastas Shóisearaigh (3 ábhar nó níos mó) €116
An Teastas Sóisearach (3 ábhar nó níos mó) €109
1 nó 2 ábhar – An Ardteistiméireacht / An Teastas Sóisearach / Meascán den dá cheann €71
Iarrthóirí Seachtracha san Ardteistiméireacht
Iarrthóir nach mac léinn aitheanta ar scoil iar-bhunoideachais é agus nach bhfuil ag déanamh cúrsa staidéir atá á eagrú faoin Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, faoin Scéim don Litearthacht Aosach agus don Oideachas Pobal, faoi scéim dara leibhéal na Roinne Coimirce Sóisialta do dhaoine dífhostaithe nó cúrsa eile den sórt sin, is féidir leis/léi cur isteach ar scrúdú na hArdteistiméireachta mar iarrthóir seachtrach. Anseo thíos tá na táillí d’iarrthóirí seachtracha.
Gnáth-tháillí
An chéad iontráil (3 ábhar nó níos mó) €116
An chéad iontráil (1 nó 2 ábhar) €71
Athiontráil (3 ábhar nó níos mó) €326
Athiontráil (2 ábhar) €211
Athiontráil (1 ábhar) €116
Táillí Déanacha – An Ardteistiméireacht – Iarrthóirí Seachtracha Amháin

Glacfar le hiontrálacha a dhéantar sa tréimhse 15 Feabhra 2019 go dtí 6 March 2019 má íoctar táille dhéanach de €32.00

Glacfar le hiontrálacha a dhéantar sa tréimhse 7 Márta 2019 go 29 Aibreán 2019 má íoctar táille dhéanach de €52.00 in aghaidh an ábhair chomh maith leis an ngnáth-tháille.

Díolúine ó Tháillí
Iarrthóirí a bhfuil cárta leighis reatha acu nó atá i dtuilleamaí tuismitheora nó caomhnóra a bhfuil cárta leighis reatha aige, ní bheidh orthu táillí scrúduithe a íoc. Má bhíonn iarrthóir ag éileamh díolúine ó tháillí ar an mbonn sin, ní mór dó/di sonraí an chárta leighis a chur ar fáil don Choimisiún. Gearrfar táillí déanacha ar iarrthóirí seachtracha a dhéanann iontráil i ndiaidh 7 Feabhra 2018 fiú má tarscaoileadh an bhuntáille.
Táillí Achomhairc
Is iad seo na táillí achomhairc sna scrúduithe teistiméireachta in 2017.
An Teastas Sóisearach €32.00 in aghaidh an ábhair
An Ardteistiméireacht Bhunaithe €40.00 in aghaidh an ábhair
An Ardteistiméireacht Fheidhmeach €15.50 in aghaidh an ábhair
Aisíoc na dTáillí Scrúduithe
Ní aisíoctar táillí scrúduithe ach amháin i gcásanna eisceachtúla.
Ráiteas Torthaí
Cliceáilanseo chun eolas a fháil faoi na táillí ar ráiteas torthaí.
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: March 07 2019, 09:56 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0