State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy
   

Bónasmharcanna

Muna gcuirtear a mhalairt in iúl, beidh sé de rogha ag iarrthóirí sna Scrúduithe Teastais ceisteanna a fhreagairt trí mheán na Gaeilge nó an Bhéarla, ach amháin i gcás na n-ábhar, Gaeilge agus Béarla agus ceisteanna in aon ábhar teanga eile nuair a luaitear úsáid spriocteanga. Gheobhaidh na hiarrthóirí leaganacha Gaeilge nó Béarla de na scrúdpháipéir de réir mar a chuirtear in iúl ar a bhfoirmeacha iontrála.

Má fhreagraíonn iarrthóir trí mheán na Gaeilge i scrúdú scríofa sna hábhair éagsúla mar a leagtar amach thíos d’fhéadfaí bónasmharcanna a thabhairt dó/di mar aon leis na marcanna a fuarthas san ábhar.

Tabharfar bónasmharcanna ag ráta 10% de na marcanna a fuarthas d’iarrthóir a fhaigheann níos lú ná 75% de na marcanna iomlána i gcás na n-ábhar seo a leanas:- Laidin, Gréigis, Staidéar Clasaiceacha, Staidéar Eabhrais, Stair, Tír Eolaíocht, Fisic, Ceimic, Fisic agus Ceimic, Bitheolaíocht, Eolaíocht, Gnó, Eacnamaíocht, Stair Eacnamaíochta. Eolaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht Bhaile, Ceol, Staidéar Gnó Léirthuiscint na hEalaíne, Oideachas Saoránáioch Sóisialta, Teagasc Reiligiúin.

Tabharfar bónasmharcanna ag ráta 5% d’iarrthóir a fhaigeann níos lú ná 75% de na marcanna iomlána i gcás na n-ábhar seo a leanas: - Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Matamaitic, Matamaitic Fheidhmeach, Cuntasaíocht, Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta, Teicneolaiocht Ábhar (Adhmad), Miotalóireacht, Teicneolaíocht, Clóscríobh.

Thar 75% déanfar laghdú cothrom sa bhónas go dtí go bhfaigheann iarrthóir 100% agus ansin ní fhaigheann sé /sí bónas ar bith.

Ní thabharfar bónasmharcanna i gcás na n-ábhar seo a leanas:- Grafaigh Theicniúla, Líníocht Theicniúil, Ealaín na hArdteistiméireachta (seachas Stair agus Léirthuiscint na hEalaíne)

Caithfear le Matamaitic Páipéar 1 agus Páipéar II mar ábhair neamhspleácha le haghaidh bhronnadh na mbónasmharcanna.

Ní thabharfar bónasmharcanna d’iarrthóirí a fhreagraíonn roinnt i nGaeilge agus roinnt i mBéarla.

 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: May 28 2014, 19:21 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0