State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

General Candidate Information:

information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below for more information on all areas concerning candidates.
Iarratais Ar Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc
Cad is féidir liom a dhéanamh má bhím míshásta le toradh an phróisis achomhairc?
Tig leat dearbhú foirmeálta a fháil ó Scrúdanóir Neamhspleách Achomhairc gur cuireadh gach próiseas achomhairc i bhfeidhm ar chaoi cheart. Bíonn na Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc neamhspleách ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Tá sé ar chumas Scrúdanóra na cáipéisí ar fad a bhaineann le hachomharc a lorg chun a chruthú gur baineadh feidhm as an nós imeachta ceart.

Chun go ndéanfaí iarratas don Scrúdanóir Achomhairc tig leat féachaint ar script athmharcáilte a roghnú agus i ndiaidh na féachana tig leat pointí a ardú ar rud ar bith sa script mar chuid den phróiseas achomhairc do na Scrúdanóirí. Beidh Rúnaíocht na Scrúdanóirí ar thóir dearbhaithe ón gCoimisiún mar gheall ar aon phointe a ardaíonn tú leis na Scrúdanóirí i leith do scripte, san ullmhúchán a dhéantar d'fhonn an t-iarratas a chur faoi bhráid na Scrúdanóirí chun é a mheas. Déanfar é seo sa chaoi go mbeidh na Scrudanóirí in ann d'iarratas a mheas go hiomlán.

Mar fhocal scoir, tig le hiarrthóir aon cheist a bhaineann le riarachán an phróisis achomhairc a ardú leis an Ombudsman.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: October 10 2018, 17:00 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0