State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Eolas Ginearálta don Iarrthóir

information on how to navigate this section Please click on the dropdown menu below for more information on all areas concerning candidates.
Achomharc Na Dtorthaí Scrúdaithe
Cad é an bealach chun achomharc a dhéanamh?
Cuirfidh an Coimisiún foirm iarratais achomhairc phearsantaithe ar fáil don scoil nó don tsoláthraí oideachais. I gcás na n-iarrthóirí seachtracha cuirfear an fhoirm isteach leis na torthaí. Leagtar amach an fhoirm seo sa chaoi gur féidir leat an t-ábhar/na hábhair is mian leat a achomhairc a thaispeáint inti.

Cad é táille an achomhairc?
Ba é €40 in aghaidh an ábhair an táille achomhairc a gearradh i 2015. Caithfear táillí achomhairc a íoc roimh ré agus aisíocfar iad má dhéantar uasghrádú ar an toradh a fuarthas. Déanfar an aisioc tríd an scoil má chuir tú an t-iarratas isteach tríd an scoil.

Cén chaoi ar féidir liom an táille achomhairc a íoc?
Má shocraíonn tú ar achomharc a dhéanamh, is léir go bhfuil tábhacht ag baint leis an achomharc dar leat. Is agatsa amháin atá an smacht agus an fhreagracht maidir leis na céimeanna tábhachtacha tosaigh i ndéanamh achomhairc bailí:

  • Bain feidhm as an fhoirm gíoró / idirlín a chuirtear ar fáil agus bí cinnte go bhfuil sé comhlánaithe i gceart
  • Cuir ar ais é in am don Fheitheoir Scoile / Eagrúcháin

  1. Úsáid Gíoró Bainc: Tá uimhir thagartha shainiúil ar d'fhoirm iarratais achomhairc phearsantaithe agus ar an bhfoirm gíoró bainc a théann leis a chuireann ar chumas an Choimisiúin d'íocaíocht a rianú agus é a mhaitseáil led' iarratas achomhairc nuair a fhaightear ón scoil é. Ba chóir duit an fhoirm a thabhairt chuig an mbanc agus an táille a íoc trí úsáid a bhaint as an ngíoró bainc. Caithfear an fhoirm, mar aon le stampa an bhainc uirthi, a thabhairt ar ais chuig an scoil le gur féidir í a sheoladh chuig an gCoimisiún mar aon le do chuid scripteanna.Please ensure that you use the bank giro form provided by the Commission. If you use a bank giro slip provided by the bank (which does not have a unique identifier) it may delay or totally invalidate your appeal because it could prove exceedingly difficult to subsequently establish that you actually paid the appropriate fee.
    Bí cinnte, led' thoil, go n-úsáideann tú an fhoirm gíoró bainc a chuireann an Coimisiún ar fáil. Má úsáideann tú foirm gíoró bainc a chuireann an banc ar fáil (ceann nach bhfuil uimhir shainiúl aige) d'fhéadfadh sé an achomharc a dhéanamh neamhbhailí nó moill a chur leis mar d'fhéadfadh sé a bheith iontach casta tar éis sin chun a chruthú gur íoc tú fiú an táille cuí.
  2. Úsáid Áis Idirlín: Nuair a chuirfidh tú críoch leis an bpróiseas iarratais achomhairc ar an idirlíon gheobhaidh tú Foirm (ar chóir duit a phriontáil) a thaispeánfaidh an t-ábhar/na hábhair a roghnaigh tú don achomharc. Ba chóir an fhoirm seo a aischur chuig an scoil sa chaoi gur féidir í a sheoladh chuig an gCoimisiún mar aon le do chuid scripteanna.

Más iarrthóir seachtrach tú (E10) ba chóir duit d'fhoirm iarratais achomhairc phearsantaithe / foirm idirlín a aischur chuig an bhFeitheoir Eagrúcháin san ionad féachana scripteanna, sa chaoi gur féidir leis/léi d'iarratas achomhairc a sheoladh chuig an gCoimisiún mar aon leis an script/ na scripteanna i gceist.

Cad é an dáta deiridh le haghaidh achomhairc?
Ní ghlacfar le hiarratais achomhairc comhlánaithe le haghaidh Scrúduithe na hArdteistiméireachta 2016 tar éis 2 i.n. ar an gCéadaoin an 5 lá de Mheán Fómhair 2017 Fógrófar an dáta deiridh d'achomhairc an Teastais Shóisearaigh amach anseo.

Outside of the formal appeal process, what can I do if, on viewing a script, I see what I believe is a clear discrepancy between the mark awarded and the grade awarded?
In the event that you discover a clear and substantial discrepancy between the mark awarded and the grade awarded, you should ask the Organising Superintendent at the location where you viewed your scripts for a Form AP1 and complete it in accordance with the instructions. The Organising Superintendent will attach this form to your script and send it to the Commission in Athlone where it will receive immediate attention.
You should note that this facility applies only where it is clear that the total mark awarded is inconsistent with the grade awarded and where the matter can be resolved administratively (i.e. without recourse to the question paper or the marking scheme).

The test therefore for what can receive immediate attention after the viewing of scripts is a very rigorous one. Any issue of interpretation regarding disallowed questions, computation of marks within questions and in the script, in relation to the application of the marking scheme, or claims that work has not been fully marked can be resolved only through the formal appeal process and the re-application of the marking scheme by an appeal examiner.

Candidates who opt for this administrative facility should be aware that, because of the short time interval involved, they are unlikely to know the outcome in relation to their claim before the passing of the appeal deadline. It may be prudent, therefore, to lodge a formal appeal, so that in the event that the point raised is not upheld, or requires interpretation by an Examiner, you will not have denied yourself access to the appeals process because of the passing of the appeal deadline.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: August 09 2017, 09:46 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0