State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy
Iarratais do 2019

Beidh an fhoirm iarratais ar líne do scrúduithe na bliana 2019 ar fáil anseo in Eanáir 2019. Is chun críocha eolais amháin atá sonraí an leathanaigh seo.

Eolas don Iarrthóir Seachtrach

Eolas don Iarrthóir Seachtrach »
Iarratas ag Iarrthóirí Seachtracha »
Eolas faoi Bhéaltrialacha agus Cúrsaí Rólghlactha »
Meamram Treoracha
Foirm Cheada ón Scoil

Eolas don Iarrthóir Seachtrach

Maidir le duine nach dalta aitheanta é nó í i scoil iar-bhunoideachais, féadfar cead a thabhairt dó nó di scrúduithe na hArdteistiméireachta a dhéanamh mar Iarrthóir Seachtrach in ábhar amháin nó níos mó ach an Táille chuí a íoc agus ar choinníoll:-

  1. a. go bhfuil tréimhse dhá bhliain ar a laghad caite idir an tráth a chríochnaigh an t-iarrthóir an Idirbhliain nó an tSraith Shóisearach, cibé acu is déanaí, agus an tráth a dhéantar scrúdú na hArdteistiméireachta.


  2. b. i gcás iarrthóir nach bhfuil tar éis a bheith ina dhalta aitheanta Sóisearach, nó ina dhalta Idirbhliana, go bhfuil 17 mbliana d’aois slánaithe ag an iarrthóir ar an 31 Iúil, nó roimhe, le linn bhliain an scrúdaithe.
Leagtar síos Coinníollacha thuasluaite (a) agus (b) chun a chinntiú nach mbíonn duine a d’fhág an scoil in ann scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh tráth níos túisce ná mar a dhéanfaí an scrúdú dá bhfanfadh sé nó sí ar scoil. Ní ghlacfaidh an Coimisiún le hiarratais ó dhaoine ar an Ardteistiméireacht a dhéanamh an bhliain tar éis dóibh scrúdú an Teastais Shóisearaigh a dhéanamh nó an bhliain tar éis dóibh an Idirbhliain a chríochnú.
Uaireanta agus Dátaí
Reáchtálfar scrúduithe scríofa le linn na tréimhse ón 5 Meitheamh 2019 go dtí an 25 Meitheamh 2019.
Conas Iarratas a Dhéanamh
Ar Líne
fáil anseo ar an tsaoráid iarratas ar líne anois.Is féidir fiosruithe a chur ar aghaidh:

Le r-phost chuig:

entries@examinations.ie
Ar an bhfón chuig:090- 6442703 / 6442890
Nó i scríbhinn chuig:Iontrálacha na nIarrthóirí,
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.
N37 TP65
Dáta Deiridh Iontrála
Dé Céadaoin an 15 Feabhra 2019 is ea an dáta deiridh a ghlacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe do scrúdú na bliana 2019. Is féidir glacadh le hiontrálacha ina dhiaidh sin ach beidh siad faoi réir táillí de dheasca deireanais.
Socruithe Réasúnta
Tá Scéim na Socruithe Réasúnta ar bun ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit le haghaidh iarrthóirí a mbíonn riachtanais speisialta acu le linn scrúduithe stáit. Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi Scéim na Socruithe Réasúnta agus chun fáil amach conas iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo le do thoil, agus roghnaigh an fhoirm ábhartha ó bhosca anuas na Socruithe Réasúnta. Tá curtha le raon na Socruithe do na scrúduithe ionas gur féidir le hiarrthóirí nach í an Ghaeilge ná an Béarla a gcéad teanga foclóirí dátheangacha aistriúcháin a úsáid anois.
Contacts
Is mar a leanas atá sonraí na bpointí teagmhála maidir le gach fiosrú i ndáil le hiontráil mar Iarrthóir Seachtrach:

Iontrálacha na nIarrthóirí,
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí
N37 TP65
Teileafón: 090-6442890, 6442703, 6442706
R-phost:entries@examinations.ie

Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: January 09 2020, 11:12 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0