State Examination Commission Logo
Irish Government Website ::
Quick Find
Privacy Statement link to the Privacy Statement
Cookies Policy link to the Cookies Policy

Ról agus Feidhmeanna

 

Ról

Comhlacht nua é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a bunaíodh de réir ordaithe reachtúla i mí na Márta 2003. Ghlac an Coimisiún freagracht chuige i bhfeidhmiú Scrúduithe Teastais an Stáit ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta ó 2003 ar aghaidh. Tá státseirbhísigh agus cúig choimisinéir a cheap an tAire Oideachais agus Eolaíochta ar fhoireann na heagraíochta.

Ta an Coimisiún gafa le soláthar agus le cáilíocht na scrúduithe stáit in Éirinn. Tá an Eagraíocht tugtha d'fheidhmiú in éineacht le húdaráis scoileanna agus le soláthraithe oideachais chun córas scrúdaithe agus measúnaithe d'ard caighdéan atá éifeachtach, cothrom agus insroichte a sholáthar agus chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an córas i dtimpeallacht atá oscailte, trédhearcach agus freagrach.

Ráiteas Mhisin
"D'fhonn Córas Scrúduithe Stáit agus Córas Mheasúnaithe d'ardcháilíocht a sholáthar a mbaineann an caighdéan is airde d'oscailteacht, de chothromaiocht agus d'freagracht leis."

Feidhmeanna
Glacann An Coimisiún freagracht maidir le feidhmiú i ngach gné den Ardteistiméireacht chruthaithe, den Ghairmchlár Ardteistiméireachta, den Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus de Scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus comhpháirteanna scríofa, béaltrialach, cluastrialach, praiticiúil agus obair chúrsa mheasúnaithe in ábhair áirithe san áireamh freisin. Scrúdaítear dhá mhilliún comhpháirt in aghaidh na bliana. Eagraítear ceardscrúduithe agus scrúduithe gairmiúla áirithe freisin.

I measc na bhfeidhmeanna aonair a bhaineann le reáchtáil na scrúduithe tá:

  • Ullmhúchán na scrúdpháipéar agus ábhar scrúdaithe eile
  • Cinneadh a dhéanamh maidir le nósanna imeachta i riaradh agus i bhfeitheoireacht scrúduithe
  • Socruithe a dhéanamh do mharcáil na hoibre a chuirtear i láthair le haghaidh measúnaithe agus scrúdaithe
  • Eisiúint na dtorthaí scrúdaithe
  • Nósanna imeachta a shocrú chun a chur ar chumas na n-iarrthóirí athbhreithniú agus achomharc a dhéanamh ar a dtorthaí scrúdaithe
  • Gearradh agus bailiú táillí scrúduithe
  • Ionaid a ainmniú mar ionaid scrúduithe
 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit,Corr na Madadh , Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744 Email us: Click here link to the Contact Form
Page last updated: February 19 2018, 10:31 GMT This website conforms to level Double A of the W3C Guidelines 1.0